دیابت و متابولیسم ایران, دوره (13), شماره (5), سال (2014-7) , صفحات (375-382)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار )

نویسندگان: الهه خواجویی , زهره الهی مقدم , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیابت نوعی بیماری درون ریز متابولیک است که اختلالات متابولیکی ناشی از آن ممکن است عمل سایر غدد درون ریز درگیر در متابولیسم از جمله غده تیروئید را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعه حاضر اثرات دیابت القایی نوع یک و نوع دو بر ساختار غده تیروئید و سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است. 130 ) آلوکسان و دیابت القایی نوع دو (تیمار با mg/kg) رو شها: سی رت نر بالغ به سه گروه کنترل، دیابت القایی نوع یک آب آشامیدنی حاوی فروکتوز 10 % به مدت 8 هفته) تقسیم شدند. پس از القای دیابت، رتها به مدت دو ماه نگهداری شدند و در طی این مدت سطوح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و انسولین کلیه مو شها در سه مقطع زمانی قبل، وسط و پایان دوره آزمایش اندازه گیری شد. پس از فیکس، غده تیروئید موشها به روش پرفیوژن و طی مسیر آماده سازی بافتی، تهیه مقاطع میکروسکوپی سریال و رنگ آمیزی، وضعیت ساختاری غده تیروئید به وسیله تکنیک های استریولوژیکی کاوالیه و دایسکتور مورد بررسی کمی قرار گرفت. در حالی LDL یافته ها: دو ماه پس از القای دیابت، در دیابت نوع یک افزایش سطح تری گلیسرید و کلسترول و کاهش سطح اندکی کاهش مشاهده شد. نتایج حاصل از بررسی ساختاری غده تیروئید HDL و LDL که در دیابت نوع دو، در سطوح دانسیته سطحی فولیکول ها و به عبارت (P<0/ حجم غده تیروئید و افزایش معنی دار ( 01 (P<0/ بیانگر کاهش چشمگیر ( 05 دیگر کاهش حجم فولیکول ها در هر دو گروه دیابتی بود. نتیجه گیری: این نتایج رابطه نزدیک بین اختلالات تیروئیدی با دیابت را مورد تائید قرار می دهند.

کلمات کلیدی

, استریولوژی, رت, دیابت نوع یک, دیابت نوع دو, فاکتورهای بیوشیمیایی, تیروئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045127,
author = {الهه خواجویی and زهره الهی مقدم and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار},
journal = {دیابت و متابولیسم ایران},
year = {2014},
volume = {13},
number = {5},
month = {July},
issn = {۲۳۴۵-۴۰۱۶},
pages = {375--382},
numpages = {7},
keywords = {استریولوژی، رت، دیابت نوع یک، دیابت نوع دو، فاکتورهای بیوشیمیایی، تیروئید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار
%A الهه خواجویی
%A زهره الهی مقدم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دیابت و متابولیسم ایران
%@ ۲۳۴۵-۴۰۱۶
%D 2014

[Download]