مدیریت زنجیره تأمین, دوره (16), شماره (45), سال (2014-10) , صفحات (24-33)

عنوان : ( ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی )

نویسندگان: احمد رضائی الیاتو , فرزاد دهقانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیسم تجارت مجوزهای نشر آلودگی یکی از مکانیسم‌های ذیل پیمان کیوتو برای کنترل میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی است. این مقاله به دنبال طراحی استراتژیک یک شبکه زنجیره تامین در محیط تجارت مجوزهای نشر آلودگی با در نظر گرفتن پارامترهای غیرقطعی و محدودیت بودجه است. تقاضا و قیمت مجوز های نشر آلودگی به عنوان پارامترهای تصادفی مهم تاثیرگذار در طراحی شبکه لحاظ شده‌اند. بدین منظور ابتدا یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو‌مرحله ی ارائه و حل شده است. سپس تاثیر تغییرات قیمت مجوزهای نشر آلودگی و تاثیر تغییرات بودجه بر طراحی شبکه بررسی و ارزش جواب‌های تصادفی محاسبه می شوند. نتایج نشان‌دهنده اثرگذاری تجارت مجوزهای نشر و تغییر در توپولوژی شبکه و کاهش هزینه‌ها، به دلیل استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی است.

کلمات کلیدی

, طراحی شبکه زنجیره تامین, زنجیره تامین سبز, تجارت مجوزهای نشرآلودگی, برنامه‌ریزی تصادفی دو‌‌مرحله‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045129,
author = {رضائی الیاتو, احمد and دهقانیان, فرزاد},
title = {ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی},
journal = {مدیریت زنجیره تأمین},
year = {2014},
volume = {16},
number = {45},
month = {October},
issn = {2008-9198},
pages = {24--33},
numpages = {9},
keywords = {طراحی شبکه زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، تجارت مجوزهای نشرآلودگی، برنامه‌ریزی تصادفی دو‌‌مرحله‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی
%A رضائی الیاتو, احمد
%A دهقانیان, فرزاد
%J مدیریت زنجیره تأمین
%@ 2008-9198
%D 2014

[Download]