علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (9), شماره (4), سال (2014-5) , صفحات (45-52)

عنوان : ( تأثیر یک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر تغییرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندبالیست )

نویسندگان: مهتاب معظمی , وحید تقی زاده , عاطفه کتابدار , محسن ده باشی , راضیه جلیل پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: امروزه با توجه به فراگیر شدن مکمل‌های ورزشی، اثرات مصرف این مکمل‌ها در عملکرد ورزشکاران نیازمند بررسی و ارزیابی است لذا هدف از انجام پژوهش حاضر تأثیر یک هفته مکمل دهی آرژنین بر غلظت لاکتات خون، شاخص‌های متابولیکی تنفس در زنان ورزشکار می‌باشد. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با جامعه آماری 16 دختر که به صورت داوطلبانه و به طور روزانه در طی یک هفته به میزان سه گرم در روز از کپسول‌های مکمل و دارونما استفاده کردند. نمونه‌ها به طور تصادفی به دو گروه مکمل ال- آرژنین (8 نفر) و دارونما (8 نفر) تقسیم شدند. آزمون بروس در دو مرحله پیش و پس آزمون با فاصله زمانی یک هفته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی ( تی- همبسته ، تی- مستقل) و نرم‌افزار آماری SPSS 21 انجام شد. یافتهها: در خصوص گازهای تنفسی، کاهش معنی‌دار در نسبت تبادل تنفسی و افزایش معنی‌دار در تهویه دقیقه‌ای، اکسیژن مصرفی، دی اکسیدکربن بازدمی، معادل تهویه برای اکسیژن و دی اکسید کربن، اکسیژن مصرفی در آستانه بی‌هوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه دریافت کننده مکمل ال-آرژنین مشاهده شد (05/0>p) اما تغییرات نسبت اکسیژن مصرفی در آستانه بی‌هوازی و نقطه جبران تنفسی به اکسیژن مصرفی در حد معنی‌داری نبود (05/0p>). همچنین در گروه دریافت کننده مکمل کاهش معنی‌داری در غلظت اسید لاکتیک خون در مقایسه با گروه دارونما وجود داشت (05/0p>). نتیجه‌گیری: مصرف ال-آرژنین با ایجاد تغییرات در غلظت لاکتات خون و شاخص‌های متابولیکی تنفس، باعث به تعویق انداختن آستانه بی‌هوازی و خستگی می‌شود و احتمالاً بتوان از مکمل ال- آرژنین در بهبود کارایی ورزشکاران در فعالیت‌های ورزشی بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, ال- آرژنین, اسید لاکتیک, گازهای تنفسی, سوخت و ساز, هندبال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045150,
author = {معظمی, مهتاب and تقی زاده, وحید and کتابدار, عاطفه and ده باشی, محسن and جلیل پور, راضیه},
title = {تأثیر یک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر تغییرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندبالیست},
journal = {علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه},
year = {2014},
volume = {9},
number = {4},
month = {May},
issn = {1735-7756},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {ال- آرژنین، اسید لاکتیک، گازهای تنفسی، سوخت و ساز، هندبال،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر تغییرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندبالیست
%A معظمی, مهتاب
%A تقی زاده, وحید
%A کتابدار, عاطفه
%A ده باشی, محسن
%A جلیل پور, راضیه
%J علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه
%@ 1735-7756
%D 2014

[Download]