اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران , 2014-12-18

عنوان : ( بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی )

نویسندگان: فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , مسعود آزادی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشینکاری تخلیه الکتریکی 1 یکی از روش های تولید مخصوص می باشد که در قالب سازی ، تعمیرات و تولید قطعات خاص صنعتی کاربرد گسترده ای دارد . در این تحقیق از شبکه عصبی پس انتشار 2 بمنظور مدل سازی فرآیند تخلیه الکتریکی استفاده شده است . مدل سازی به کمک 36 مجموعه از داده های تجربی انجام یافته است . متغیرهای ورودی مورد بررسی شامل پنج پارامتر زمان روشنی و خاموشی پالس ، شدت جریان تخلیه ، ولتاژ و فاکتور کار می باشند. همچنین زبری سطح به عنوان مشخصه خروجی فرآیند 3 درصد می باشد . که مبین قابلیت مناسب روش / مورد ارزیابی قرار می گیرد . خطای پیش بینی توسط شبکه عصبی کمتر از 04 پیشنهادی در پیش بینی فرآیند زبری سطح توسط ماشینکاری تخلیه الکتریکی است . در ادامه تحقیق، از الگوریتم تبرید تدریجی 3 بمنظور تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی، استفاده شده است . در این راستا، مدل شبکه عصبی بمنظور تخمین خروجی فرآیند در داخل الگوریتم تبرید تدریجی قرار گرفته و بهینه سازی بر اساس حداقل سازی زبری سطح انجام یافته است . نتایج محاسباتی این مرحله نیز نشان دهنده عملکرد بسیار خوب روش بهینه سازی پیشنهادی در حل مسئله مورد نظر است.

کلمات کلیدی

, فرآیند تخلیه الکتریکی, زبری سطح, شبکه عصبی, بهینه سازی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045155,
author = {فرید ایلچی and کلاهان, فرهاد and آزادی مقدم, مسعود},
title = {بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فرآیند تخلیه الکتریکی، زبری سطح، شبکه عصبی، بهینه سازی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی
%A فرید ایلچی
%A کلاهان, فرهاد
%A آزادی مقدم, مسعود
%J اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
%D 2014

[Download]