اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران , 2014-12-18

عنوان : ( کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی )

نویسندگان: فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , یاسر رستمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماشینکاری تخلیه الکتریکی 1 یکی از روش های مهم شکل دهی قطعات فلزی مانند قالب ها و ابزارها می باشد. در این تحقیق از شبکه عصبی پس انتشار 2 بمنظور مدل سازی فرآیند تخلیه الکتریکی استفاده شده است. متغیرهای ورودی مورد بررسی شامل پنج پارامتر زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس، زمان روی کار یا فاکتور کار، ولتاژ گپ و جریان تخلیه می باشد. همچنین زبری سطح و نرخ خوردگی ابزار به عنوان متغیرهای خروجی های فرآیند مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ابتدا با استفاده از داده های بدست آمده از آزمایشات تجربی، یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده است تا مقادیر خروجی فرآیند را پیش بینی کند. در ادامه مدل شبکه عصبی طراحی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات 3 ترکیب شده است تا مقادیر بهینه ی پارامترهای ورودی تعیین شوند. نتایج مبین عملکرد بسیار خوب شبکه عصبی در مدل سازی فرآیند تخلیه الکتریکی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که بخوبی می تواند مقادیر بهینه پارامترهای تنظیمی را بمنظور کسب (PSO) ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات بهترین زبری سطح و خوردگی ابزار تعیین نماید.

کلمات کلیدی

, فرآیند تخلیه الکتریکی, شبکه عصبی, بهینه سازی, الگوریتم گروهی ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045156,
author = {فرید ایلچی and کلاهان, فرهاد and یاسر رستمیان},
title = {کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فرآیند تخلیه الکتریکی، شبکه عصبی، بهینه سازی، الگوریتم گروهی ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی
%A فرید ایلچی
%A کلاهان, فرهاد
%A یاسر رستمیان
%J اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
%D 2014

[Download]