هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2014-12-24

عنوان : ( مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسی عمده منطقه شامل سازند زاگون و سازند لالون به سن کامبرین زیرین، تاپ کوارتزیت لالون به سن کامبرین میانی، سازند کلشانه به سن کامبرین میانی تا فوقانی، سازند درنجال به سن کامبرین فوقانی و سازند شیرگشت به سن اردوویسین بوده که سازند کلشانه توسط تودههای دیابازی مورد نفوذ قرار گرفته و در نقاط مختلف منجر به کانیسازی آهن شده است. جهت پیجویی آهن در این ناحیه ابتدا تصاویر استر به روش نقشه برداری زاویه طیفی پردازش شد و زونهای اکسیدآهن بارز گردید. سپس بخشی از محدوده با توجه به دادههای 48005 تا / حاصل شده، جهت مغناطیسسنجی زمینی مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات شدت کل میدان از 9 920/2 گاما) بوده که آنومالی مغناطیسی مربوط به نفوذ تودههای دیابازی در سازند کربناتی کلشانه ) 48926/1 تایید ،A میباشد. آنالیزهای کانیشناسی و ژئوشیمیایی نمونههای برداشت شده از نقطه آنومالی مغناطیسی کننده حضور آهن به صورت مگنتیت و هماتیت بود. بدین ترتیب دورسنجی به عنوان روشی کارا و مغناطیس- سنجی به صورت غیر مستقیم جهت ردیابی تودههای دیابازی به عنوان منشا کانیسازی آهن در کل منطقه پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, محدوده اکتشافی درنجال, تصویر استر, مغناطیسسنجی, کانیسازی آهن, توده های دیابازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045163,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محدوده اکتشافی درنجال، تصویر استر، مغناطیسسنجی، کانیسازی آهن، توده های دیابازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات دورسنجی و مغناطیسسنجی در اکتشاف کانسنگ آهن در محدوده درنجال، شمال غربی طبس
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2014

[Download]