اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (49-64)

عنوان : ( پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: سمیه رحیمی بایگی , محمدرضا کهنسال , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی در دوره 1368 تا 1390 در مناطق شهری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور انتخاب مناسب‌ترین الگوی تقاضا، سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل، الگوی روتردام و الگوی CBS، با استفاده از روش SUR برآورد گردید. نتایج حاصل از مقایسه این الگوها نشان داد که در دوره مورد مطالعه سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل(AIDS) به عنوان الگوی برتر پیش‌بینی انتخاب شد. سپس پیشبینی تقاضای گروههای گوشت در مناطق شهری ایران، تا سال 1404(پایان چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. نتایج پیش‌بینی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و بر اساس پیش‌فرض استمرار شرایط قیمتی و درآمدی گذشته نشان داد که برای مصرف‌کننده شهری، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز، به تدریج کاهش و سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی، افزایش می‌یابد و میزان تقاضای خانوار شهری از هر یک از دو گروه گوشت قرمز و مرغ کاهش می‌یابد. به این معنی که در مجموع تقاضای آینده آنها از کل انواع گوشت سالانه به میزان 54/2 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین برای مصرف‌کننده شهری، گوشت قرمز، مرغ و ماهی کالاهایی ضروری(نرمال) و جانشین محسوب می‌شوند، از طرفی گوشت قرمز و مرغ کالاهایی بی‌کشش و گوشت ماهی کالایی کشش‌پذیر است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, الگوی CBS, تقاضای گوشت, سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل, سیستم تقاضای روتردام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045171,
author = {رحیمی بایگی, سمیه and کهنسال, محمدرضا and دوراندیش, آرش},
title = {پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5524},
pages = {49--64},
numpages = {15},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، الگوی CBS، تقاضای گوشت، سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل، سیستم تقاضای روتردام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک
%A رحیمی بایگی, سمیه
%A کهنسال, محمدرضا
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]