اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو , 2013-10-18

عنوان : ( استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان )

نویسندگان: هاشم جهانگیر , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این پژوهش اثر نانوتیوبهای کربنی درارای عاملهای کربوکسیل بر جلوگیری از گسترش ترکهای چسب سیمان و افزایش مقاومت فشاری آن بررسی شده است. نانوتیوبها کربنی این پژوهش از نوع چند الیه هستند و میانگین قطر آنها از 8 تا 11 نانومتر متغیر بوده و طولی در حدود 15 میکرومتر دارند. مشکل عمده در استفاده از نانوتیوبها برای ساختارهای سیمانی، بیرون کشیده شدن آنها است. در این پژوش با رشد دادن عاملهای کربوکسیل)COOH( بر روی بدنه نانوتیوبها امکان ایجاد پیوند مناسب بین محصوالت واکنش هیدراسیون و نانوتیوبها فراهم شده است. مشاهده شده است که با افزایش 5/1 درصد وزنی سیمان از این نوع نانوتیوب مقاومت فشاری 7 روزه چسب سیمان تا 05 درصد افزایش یافته است. در انتها با استفاده از عکس برداری میکروسکوپ الکترونی )SEM( عملکرد نانوتیوبها در جلوگیری از گسترش ترکها بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: نانوتیوبهای کربنی, گروه عاملی کربوکسیل, مقاومت فشاری, کنترل ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045172,
author = {جهانگیر, هاشم and حاجی کاظمی, حسن},
title = {استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: نانوتیوبهای کربنی، گروه عاملی کربوکسیل، مقاومت فشاری، کنترل ترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان
%A جهانگیر, هاشم
%A حاجی کاظمی, حسن
%J اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
%D 2013

[Download]