هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده )

نویسندگان: محمدصادق کاظمیان , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم ترین واکنش های مرتبط با بهره برداری سازه های بلند مرتبه در برابر عوامل خارجی عبارتند از تغییرمکان، شتاب ناشی از بارهای جانبی و لنگرهای ناشی از خارج از محوری بارهای ثقلی. برای کنترل این واکنش ها لازم است شکل تغییرشکل یافته ی سازه هدایت گردد. در سازه های مهاربندی شده، مطلو بتر است که تغییرشک لهای خمشی در پایین سازه و تغییرشک لهای برشی در بالای آن حاکم گردند. به طور یکه در تعدادی از طبقه های میانی درصد تغییرمکان های خمشی و برشی تقریباً برابر باشند. شکل مقطع ستو نها، شا هتیرها و مهاربندها عام لهای اثرگذار بر رفتار سازه های مهاربند یشده در جهت تامین شرایط بهره برداری و معیارهای آسایش هستند. هم چنین، نوع مهاربندها نیز از عام لهای موثر در چگونگی رفتار سازه می باشد. در این مقاله، برای دستیابی به رفتار مناسب ، تفاوت میان درصد رفتار خمشی و برشی مطلوب با درصد رفتار خمشی و برشی سازه کمینه می گردد. با حل مساله ی کمینه سازی، ویژگی های مقطع ستون ها و مهاربندها تعیین م یشود. به یاری این شیوه م یتوان نوع مهاربند را نیز تعیین کرد. باید افزود، روش پیشنهادی برای دستیابی به طرح اولیه مناسب است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: رفتار خمشی, رفتار برشی, تحلیل جابه جایی, قاب های خمشی مهاربندی شده, بهینه سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045174,
author = {کاظمیان, محمدصادق and حاجی کاظمی, حسن},
title = {مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: رفتار خمشی، رفتار برشی، تحلیل جابه جایی، قاب های خمشی مهاربندی شده، بهینه سازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده
%A کاظمیان, محمدصادق
%A حاجی کاظمی, حسن
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]