اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ریخت شناسی گونه ها و برخی از ز یرگونه های بخش Beccabunga ازسرده Veronica و خانواده Plantaginaceae مورد بررسی قرار گرفتند که شامل3 گونه در استان خراسان است. 1) V.beccabunga که گیاهی چند ساله وشامل 2 زیرگونه است 2)V.anagalis-aquatica گیاهی چند ساله و به ندرت یک ساله وشامل 3 زیرگونه است3) V.anagalloides گیاهی یک ساله و شامل 2 زیرگونه است . با ثبت اطلاعات ریخت شناسی (کیفی و کمی) و در نظر گرفتن صفات متمایز کننده سعی در جدا کردن این گونه ها و برخی از زیرگونه ها ی این بخش شد سپس با استفاده از آنالیز خوشه(CA) و دندروگرام به روش UPGMA روابط بین آرایه ها مشخص شد. و همچنین برای بررسی الگوی روابط بین تاکسون ها آنالیز(PCA) محاسبه شد تا قرابت گونه ها و بعضی از زیرگونه های این بخش مشخص شود. نتایج نشان می دهد که صفت کرک ساقه و گل آذین، شکل برگها، تعداد دانه های موجود در میوه و وضعیت دمبرگها تا حدودی باعث جدایی آرایه ها شده است.

کلمات کلیدی

بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045177,
author = {واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and اجتهادی, حمید and صدیقی, شیما},
title = {بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A اجتهادی, حمید
%A صدیقی, شیما
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]