لسان مبین, دوره (5), شماره (15), سال (2014-6) , صفحات (65-78)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مفاهیم واژه شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث )

نویسندگان: عباس عرب , معصومه نقی پور کندری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیاتی و اخوان به دلیل تجربه‌های نسبتاً مشابه در زندگی با نگاهی تقریباً یکسان به پدیده شب نگریسته‌اند؛ اگرچه تفاوتهایی نیز در این نگاه دیده می‌شود. تمرکز اصلی این مقاله بر اشتراکات معنایی این واژه در اشعار این دو شاعر است.

کلمات کلیدی

, شب, اختناق سیاسی, عبدالوهاب البیاتی, مهدی اخوان ثالث.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045180,
author = {عرب, عباس and نقی پور کندری, معصومه},
title = {بررسی تطبیقی مفاهیم واژه شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث},
journal = {لسان مبین},
year = {2014},
volume = {5},
number = {15},
month = {June},
issn = {2355-8002},
pages = {65--78},
numpages = {13},
keywords = {شب، اختناق سیاسی، عبدالوهاب البیاتی، مهدی اخوان ثالث.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مفاهیم واژه شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث
%A عرب, عباس
%A نقی پور کندری, معصومه
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2014

[Download]