اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقایسه با صفات ریخت شناسی، صفات تشریحی بعنوان صفات تقریباً پایدار و باثبات در تاکسونومی مطرح هستند. سه زیر گونه ی Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpa، Veronica beccabunga subsp. muscosa و Veronica anagalloides subsp. heureka به لحاظ مورفولوژی شباهتهای فراوانی به یکدیگر داشته و صفاتی مانند کرک، شکل برگها، تعداد دانه های موجود در دانه و وضعیت دمبرگها آنها را از یکدیگر جدا می سازد. در این تحقیق سعی شده است تا با کمک صفات تشریحی صفات با ارزش تاکسونومیکی را برای جدا سازی آنها یافت. دو اندام ساقه و دمگل آذین برای این منظور انتخاب شدند. پس از برش گیری از اندامها، دو رنگ سافرانین و فست گرین برای رنگ آمیزی آنها انتخاب شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مقطع ساقه، ضخامت آئرانشیم و ضخامت آوندهای چوب و آبکش در تفکیک سه زیر گونه ی فوق الذکر کارآمد هستند.

کلمات کلیدی

, آناتومی, ساقه, Veronica , دمگل آذین, Beccabunga
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045182,
author = {واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and اجتهادی, حمید and صدیقی, شیما},
title = {مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آناتومی، ساقه، Veronica ، دمگل آذین،Beccabunga},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A اجتهادی, حمید
%A صدیقی, شیما
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]