اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات فراوانی نشان داده اند که صفات ریزریخت شناسی سطح بذر و نیز گرده شناسی از کارایی بالایی در تاکسونومی دارند. در این مطالعه سه زیر گونه ی Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpa، Veronica beccabunga subsp. muscosa و Veronica anagalloides subsp. heureka در شمال شرق ایران مورد بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و نیز مطالعات گرده شناسی قرار گرفتند. این سه زیرگونه به لحاظ مورفولوژی و تشریحی شباهتهای فراوانی به یکدیگر داشته و صفاتی مانند کرک، شکل برگها، تعداد دانه های موجود در دانه، وضعیت دمبرگها مقطع ساقه، ضخامت آئرانشیم و ضخامت آوندهای چوب و آبکش آنها را از یکدیگر جدا می سازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اندازه، تعداد، شکل، رنگ، و تزئینات سطح دانه در تفکیک سه زیر گونه ی فوق الذکر کارآمد هستند. از طرف دیگر، مطالعات گرده شناسی نشان داد که صفات بدست آمده از تصاویر میکروسکوپ نوری باعث تفکیک گونه های مورد مطالعه نمی شوند.

کلمات کلیدی

, ریزریخت شناسی, بذر, Veronica , گرده شناسی, Beccabunga
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045183,
author = {واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and اجتهادی, حمید and صدیقی, شیما},
title = {بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریزریخت شناسی، بذر، Veronica ، گرده شناسی،Beccabunga},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A اجتهادی, حمید
%A صدیقی, شیما
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]