اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28

عنوان : ( مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , پروانه ابریشم چی , آیدا انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس افدرا (Ephedra L.) در شمال شرق ایران دارای 5 گونه دارویی است که در نواحی خشک و نیمه خشک رویش می یابند. گیاهان این جنس دردرمان آسم، برونشیت، تب یونجه و سرفه دارای اهمیت هستند. در این مطالعه ترکیبات شیمیایی 4 گونه افدرا شامل دو پایه نر و ماده مورد استخراج و بررسی قرار گرفته است. با بکارگیری روش گاز کروماتوگرافی و آنالیز داده های حاصل از مقادیر اسانسهای استخراج شده نشان می دهد که اسانسهای Limenone، Camphene، α –terpineol، Carvone و Carvacrol از ترکیبات غالب در گونه های مورد مطالعه بودند. همچنین، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ترکیبات شیمیایی موجود در پایه های نر و ماده ی گونه های مختلف تقریباً یکسان است.

کلمات کلیدی

, استانهای خراسان, افدرا, دارویی, استخراج, گاز کروماتوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045184,
author = {واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and ابریشم چی, پروانه and انصاری, آیدا},
title = {مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {استانهای خراسان، افدرا، دارویی، استخراج، گاز کروماتوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A ابریشم چی, پروانه
%A انصاری, آیدا
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2014

[Download]