پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (539-577)

عنوان : ( بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , هادی زرقانی , علی نوروزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور ارزیابی کارایی مصرف نور، عملکرد و ماده خشک در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از چهار تیمار کشت مخلوط با نسبت‌های۳:۱، ۳:۲، ۴:۲، ۶:۲ (چغندرقند :گندم) همرا با کشت خالص گونه‌ها. نتایج نشان داد در طی دوره رشد شاخص سطح برگ، میزان تشعشع عبور کرده از کانوپی، کارایی مصرف نور، میزان تولید ماده خشک و در نهایت عملکرد در واحد سطح تحت تأثیر کشت مخلوط تأخیری قرار گرفتند و بیش‌ترین عملکرد گندم و چغندرقند به‌ترتیب (۱۹۴۲ و ۲۰۶۳‌گرم در متر‌مربع) در کشت ۴:۲ و کشت خالص چغندر قند مشاهده گردید و کارایی مصرف نور برای گندم و چغندرقند در کشت مخلوط ۴:۲ که بیش‌ترین مقدار بود به‌ترتیب (۶۵/۱ و ۳۸/۲) به‌دست آمد. بر اساس یافته‌های این تحقیق به‌نظر می‌‌رسد که استفاده از مخلوط‌های تأخیری راهکار مناسبی برای استفاده بهتر از منابع و افزایش عملکرد در مقایسه با کشت متوالی گونه‌های پاییزه و بهاره باشد.

کلمات کلیدی

, جذب تشعشع, کشت مخلوط تأخیری, کارآیی مصرف نور, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045187,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and زرقانی, هادی and نوروزیان, علی},
title = {بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {539--577},
numpages = {38},
keywords = {جذب تشعشع، کشت مخلوط تأخیری، کارآیی مصرف نور، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A زرقانی, هادی
%A نوروزیان, علی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]