دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( عدد کروموزومی و اهمیت تاکزونومی آن در چهار گونه ی قدومه (Alyssum L.) در ایران )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , بهناز رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های تیره ی شب بو (Brassicaceae) از جنبه های گوناگون از جمله مصارف غذایی، صنعتی و دارویی اهمیت دارند. جنس آسیایی- اروپایی قدومه (Alyssum) متعلق به زیرتباره ی Alyssinae، تبار Alyseae و تیره شب بو مشتمل بر 170 گونه در جهان است. کشور ایران یکی از مراکش پراکنش این جنس با حدود 36 گونه ی یکساله و چندساله است. در این مطالعه، عدد کروموزومی چهار گونه ی قدومه گزارش می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عدد پایه کروموزومی برای گونه های مورد مطالعه x=8 بوده و سه سطح پلوئیدی متفاوت مشاهده شد. گونه ی تتراپلوئید A. turkestanicum با 32 کروموزوم (2n= 4x= 32)، گونه ی دیپلوئید A. meniocoides با 16 کروموزوم (2n= 2x= 16)، گونه ی هگزاپلوئید A. staffi با 48 کروموزوم (2n= 6x= 48) و گونه ی تتراپلوئید A. desertorum با 32 کروموزوم (2n= 4x= 32) گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, قدومه, تیره شب¬بو, عدد کروموزومی, پلوئیدی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045189,
author = {واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and رحیمی, بهناز},
title = {عدد کروموزومی و اهمیت تاکزونومی آن در چهار گونه ی قدومه (Alyssum L.) در ایران},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {آبادان, ايران},
keywords = {قدومه، تیره شب¬بو، عدد کروموزومی، پلوئیدی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عدد کروموزومی و اهمیت تاکزونومی آن در چهار گونه ی قدومه (Alyssum L.) در ایران
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A رحیمی, بهناز
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]