سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (2), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (25-37)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی )

نویسندگان: حسین محمدی , محمد مهدی اعلایی , الهام اصغرنژادافراکتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه چند دهه اخیر اقتصادجهانی نشان داده است کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته‌تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کرده‌اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به‌عنوان عامل برد یا باخت ناشی از نوسان قیمت دارایی‌های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقاله اثرات باز بودن تجارت و یکسری متغیرهای توضیحی دیگر را بر توسعه مالی در 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2010-1980 مورد بررسی قرار می‌دهد. با استفاده از شاخص‌های اعتبار خصوصی و اعتبار بانکی به‌عنوان متغیر وابسته، مدل‌ها در چارچوب سیستم pool و روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که باز بودن تجارت نقش حیاتی در تعیین سطح توسعه مالی بخش خصوصی دارد.

کلمات کلیدی

توسعه مالی؛ آزادسازی تجاری؛ مدل pool و روش اثرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045199,
author = {محمدی, حسین and محمد مهدی اعلایی and اصغرنژادافراکتی, الهام},
title = {بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {۲۳۴۵-۲۵۴۴},
pages = {25--37},
numpages = {12},
keywords = {توسعه مالی؛ آزادسازی تجاری؛ مدل pool و روش اثرات ثابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
%A محمدی, حسین
%A محمد مهدی اعلایی
%A اصغرنژادافراکتی, الهام
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ ۲۳۴۵-۲۵۴۴
%D 2014

[Download]