کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (228-246)

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , امیر اسدی , مجتبی روستا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:ارزیابی کمی و کیفی کقاله های مجله "جغرافیا وتوسعه ناحیه ای " از آغاز انتشار(1382)تا سال 1390 با استفاده از جدولهای بقاء کاپلان مایر و رگرسیون کاکس . روش پژوهش:روش مورد استفاده توصیفی – تحلیلی است . از نوع تحقیق کاربردی است. شیوه گرداوری اطلاعات ،از نوع تحلیل محتوی است. همچنینی با استفاده از مدل جدولهای بقاء کاپلان مایر ، مدل آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون کاکس ، به ارزیابی و تحلیل کمی و کیفی مقاله های امنتخاب شده ، پرداخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد از 900 مقاله رسیده به مجله ، 136 مقاله در 14 شماره مجله به چاپ رسیده است؛ 51% مقاله ها رد شده و 34% در دست بررسی است. میانگین امتیاز های کلی مقاله ها برابر 41.5 امتیاز می باشد. نتایج آزمون Log Rank موید وجود تفاوت در امتیازهای بین دو گروه مقاله های پإیرفته شده و رد شده در مدل کاپلان مایر است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از کاربرد رگرسیون کاکس ، شاخصهای روش علمی تحقیق(0.428 ) ، نواوری در تحلیل موضوع (0.124) و شاخص تازگی ، ضرورت و اولویت موضوع (0.039) بیشترین تاثیر را دارد. نتیجه گیری: تکیه بر شاخصهایی که بر جنبه خلاقیت ونوآوری در مقاله ها تکید دارند ، از نظر ارزیابان مهم تر است وباید در اولویت قرار گیرند تا شاخصهای پیشنهادی مجله.لذا تجدید نظر در امتیازبندی شاخص های مجله بویژه وزنهای آنها ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, مجله جغرافیا توسعه ناحیه ای, رگرسیون کاکس, پذیرش مقالات, تحلیل عوامل, مدل کاپلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045203,
author = {رهنماء, محمدرحیم and اسدی, امیر and مجتبی روستا},
title = {تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {16},
number = {4},
month = {February},
issn = {1680-9637},
pages = {228--246},
numpages = {18},
keywords = {مجله جغرافیا توسعه ناحیه ای، رگرسیون کاکس، پذیرش مقالات، تحلیل عوامل، مدل کاپلان مایر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل موثر بر پذیرش مقالات در مجله جغرافیا وتوسعه ناحیه ای با مدل کاپلان مایر و رگرسیون کاکس
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اسدی, امیر
%A مجتبی روستا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2014

[Download]