حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (292-301)

عنوان : ( تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر نیترات آمونیم (AMN) بر بازدارندگی بی کربنات سدیم (NaHCO3) موجود در آب مخزن سمپاش علف کش های گلیفوسیت (Roundup®, 41% SL) و نیکوسولفورون (Cruse®, 4% SC) بر کنترل علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) به صورت آزمایشات جداگانه فاکتوریل 2×6 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 6 گلدان شاهد بدون سمپاشی) طی سال های 89-1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل مقادیر بی کربنات سدیم در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون در آب دیونیزه (w/v)) در ترکیب با مقادیر 0 یا 5/0 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیم (AMN) به عنوان تعدیل کننده قلیائیت آب بودند. محلول علف کش های نیکوسولفورون و گلیفوسیت به ترتیب در مقادیر ثابت 22 و 158 گرم ماده مؤثره در هکتار (با توجه به شاخص ED50 حاصل از آزمایش مقدماتی) به صورت پس رویشی در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز در حجم سمپاشی 250 لیتر در هکتار اعمال شدند. نتایج آزمایش، تأثیر معنی دار (01/0≥P) اثرات اصلی بی کربنات سدیم، نیترات آمونیم و نیز اثر متقابل بی کربنات کلسیم و نیترات آمونیم در مخزن علف کش ها را 4 هفته پس از کاربرد روی بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی (درصد شاهد) علف های هرز سوروف و گاوپنبه نشان داد. افزودن AMN به مخزن سمپاش با کاهش اثرات قلیائیت آب، تأثیر علف کش ها را به طور مؤثری بهبود بخشید، ولی این افزایش کارایی در علف کش نیکوسولفورون بر علف هرز سوروف، و در علف کش گلیفوسیت در کنترل گاوپنبه مشهودتر بود. در مجموع، نتایج این آزمایش اهمیت نیترات آمونیم در غلبه بر بازدارندگی بی کربنات سدیم مخزن سمپاش علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون را مورد تأیید قرار داد.

کلمات کلیدی

, قلیائت آب, کارایی علف کش, شاخص ED50.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045204,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {292--301},
numpages = {9},
keywords = {قلیائت آب، کارایی علف کش، شاخص ED50.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]