مطالعات اسلامی, شماره (63), سال (2004-4) , صفحات (125-155)

عنوان : ( بررسی دیدگاههای اصولیان دربارة شرط متأخر )

نویسندگان: محمدرضا علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مبحث شرط متأخر از مباحث نسبتا جدید و پیچیده علم اصول به شمار می‌رود و بحثهای فراوانی را در بین اصولیان در پی داشته است. مبتنی بودن آن بر مبنای اصولی دیگر، دشواری آن را افزایش داده است.علت شکل گیری این بحث، وجود برخی ادله بر جواز بیع فضولی و امثال آن بوده است که در آنها اموری متأخر از حیث زمان( مانند رضایت متأخر) شرط برای اموری متقدم (مانند صحت بیع) قرار داده شده است. در این مقاله با بررسی آرای اصولیان بزرگ از قبیل آخوند خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، آیه الله خوئی، امام خمینی و علامه طباطبایی و برخی دیگر از اعلام سه راه حل پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, شرط متأخر, شرط حکم, شرط مأمور به , شرط متقدم, شرط تکلیف, شرط وضع, شرط مقارن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045214,
author = {علمی سولا, محمدرضا},
title = {بررسی دیدگاههای اصولیان دربارة شرط متأخر},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2004},
number = {63},
month = {April},
issn = {1010-4992},
pages = {125--155},
numpages = {30},
keywords = {شرط متأخر، شرط حکم، شرط مأمور به ، شرط متقدم، شرط تکلیف، شرط وضع، شرط مقارن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دیدگاههای اصولیان دربارة شرط متأخر
%A علمی سولا, محمدرضا
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2004

[Download]