پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (109-128)

عنوان : ( واکاوی و ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام )

نویسندگان: علی محمدیان , احمد باقری , محمدرضا علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظامهای حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متأخر نمی توانند در اعمال گذشته تأثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می‌کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگر سوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده‌اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیاناً شأن نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, اصل عدم عطف به ماسبق, حقوق اسلام, کتاب, سنت, استثنائات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045216,
author = {محمدیان, علی and احمد باقری and علمی سولا, محمدرضا},
title = {واکاوی و ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام},
journal = {پژوهشنامه حقوق کیفری},
year = {2014},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-2328},
pages = {109--128},
numpages = {19},
keywords = {اصل عدم عطف به ماسبق، حقوق اسلام، کتاب، سنت، استثنائات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی و ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام
%A محمدیان, علی
%A احمد باقری
%A علمی سولا, محمدرضا
%J پژوهشنامه حقوق کیفری
%@ 2322-2328
%D 2014

[Download]