زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (243-254)

عنوان : ( نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه بنه مادری و مدیریت تغذیه، از مهم ترین عوامل موثر بر میزان جذب نیتروژن در زعفران (Crocus sativus L.) می باشد. به منظور بررسی نقش کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. در این مطالعه، اندازه بنه مادری در چهار سطح (4 گرم و کمتر از آن (کوچک)، 1/4 تا 8 گرم (متوسط)، 1/8 تا 12 گرم (نسبتاً بزرگ) و بیش از 12 گرم (بزرگ)) و منابع مختلف کود در سه سطح (کود دامی، کود شیمیایی (نیتروژن + فسفر) و شاهد (عدم مصرف کود) به ترتیب عامل اول و دوم آزمایش در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، در هر دو سال اجرای، با افزایش اندازه بنه مادری جهت کاشت (از سطح کوچک به بزرگ)، میزان نیتروژن (بر حسب گرم در مترمربع) در بنه های دختری و کل بوته زعفران به طور معنی داری افزایش یافت. علاوه بر این، استفاده از بنه های مادری بزرگ‌تر جهت کاشت به طور معنی داری منجر به افزایش کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران شد. همچنین در سال اول و دوم اجرای آزمایش، کارایی مصرف نیتروژن در نتیجه مصرف کود دامی به ترتیب به میزان 21 و 61 درصد بیش از کود شیمیایی بود.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, کود شیمیایی, کود آلی, کارایی جذب نیتروژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045220,
author = {کوچکی, علیرضا and جمشید عینی, مهدی and سیدی, سیدمحمد},
title = {نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-1529},
pages = {243--254},
numpages = {11},
keywords = {بنه دختری، کود شیمیایی، کود آلی، کارایی جذب نیتروژن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی
%A کوچکی, علیرضا
%A جمشید عینی, مهدی
%A سیدی, سیدمحمد
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2015

[Download]