مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (92-110)

عنوان : ( بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک )

نویسندگان: حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمیدرضا اصغری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر بعضی از کودهای آلی و زیستی بر سرعت تجزیه علف کش متری بیوزین در خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1390 انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل کاربرد مواد آلی در 3 سطح (ورمی کمپوست، کود گاوی و شاهد) و کود های زیستی در 4 سطح و شاهد) Azotobacter chrococcum ،Pseudomonas fluorescens ،Pseudomonas putida)بودند. به منظور تعیین غلظت متری بیوزین در خاک، پس از کاربرد علف کش، در بازه های زمانی ( 2 0 سانتی متری انجام شد . سپس - 55 و 90 روز، نمونه گیری از خاک در عمق 15 ،32 ،8 ، ساعت)، 3 × محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست HPLC بقایای علف کش در خاک به وسیله سودوموناس فلورسنس سبب افزایش 86 درصدی جمعیت کل باکتری ها نسبت به شاهد گردید. کاربرد کودگاوی توام با ازتوباکترکروکوکوم با کاهش 23 درصدی سرعت تجزیه نسبت به شاهد، سبب افزایش 26 درصدی نیمه عمر متری بیوزین گردید. از طرفی کاربرد ورمی کمپوست به همراه سودوموناس فلورسنس سرعت تجزیه علف کش را 37 درصد نسبت به شاهد افزایش داد و به این ترتیب نیمه عمر متری بیوزین را 52 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد . براساس نتایج این آزمایش، کاربرد هم زمان کودهای آلی و زیستی بر سرعت تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, ازتوباکتر, آفت کش, سودوموناس, ورمی کمپوست, تجزیه زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045232,
author = {حسن شهقلی and حسن مکاریان and ایزدی دربندی, ابراهیم and علی درخشان شادمهری and حمیدرضا اصغری},
title = {بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2322-1267},
pages = {92--110},
numpages = {18},
keywords = {ازتوباکتر، آفت کش، سودوموناس، ورمی کمپوست، تجزیه زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک
%A حسن شهقلی
%A حسن مکاریان
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A علی درخشان شادمهری
%A حمیدرضا اصغری
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2014

[Download]