مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (15), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (69-89)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی پایدار )

نویسندگان: محسن مخلصی , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرش هیدرولیکی چند ضلعی پدیده ای جالب است که بر اثر برخورد یک جت عمودی و دایروی از یک سیال لزج با یک صفحه افقی ایجاد میشود.در این حالت بر خلاف هندسه مساله که تماما دایروی و تقارن محور است، پرش هیدرولیکی به نحوی جالب نما وظاهری غیر دایروی به شکل یک چند ضلعی پایدار پیدا میکند.در این مقاله پدیده پرش هیدرولیکی چند ضلعی پایدار به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار میگیرد. با استفاده از دستگاه آزمایشی که به همین منظور ساخته شده است، تاثیر عوامل حاکم شامل دبی حجمی سیال، ارتفاع پایین دست وقطر جت بر پرشهای چند ضلعی پایدار تعیین میشود. نتایج بر حسب اعداد بدون بعد رینولدز جت و وبر پایین دست ارایه خواهد شد و وابستگی شعاع متوسط پرش چند ضلعی که به عنوان معیار اندازه گیریدر این نوع پرشها به کار می رود، به عوامل حاکم مشخص خواهد شد.

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی چند ضلعی, اصابت جت عمودی سیال, صفحه افقی, پرش پایدار, شعاع متوسط پرش چند ضلعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045237,
author = {مخلصی, محسن and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی پایدار},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2014},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1605-9727},
pages = {69--89},
numpages = {20},
keywords = {پرش هیدرولیکی چند ضلعی، اصابت جت عمودی سیال، صفحه افقی، پرش پایدار، شعاع متوسط پرش چند ضلعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی پایدار
%A مخلصی, محسن
%A تیمورتاش, علیرضا
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2014

[Download]