اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06

عنوان : ( برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس )

نویسندگان: محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی محصول را از صدمات فیزیکی و آلودگی ها حفظ می کند با توجه به ویژگی نفوذپذیری اندک پوششهای نانو رس یکی از مهمترین کاربردهای آن در صنایع بسته بندی می باشد . از این رو تولید بسته بندی هائی با کارائی وسیع و موثر بوسیله این تکنولوژی می تواند باعث افزایش عمر مفید و ماندگاری دراز مدت محصولات شود.این شیوه های بسته بندی به علت خواص ممانعتی آن ، بهداشت بهتر،کنترل بیشتر،ممانعت از بی رنگی و خسارت کمتر به ساختار غذا را باعث می شود چنین بسته بندی هایی به لحاظ اینکه غذا را از آلودگی و یا نفوذ گازها دور نگه می دارند،نیاز به انجام فرایندهای % غذا را کمتر ساخته وبه این علت تازگی را بهتر نگه می دارد. فراورده هایی که در پوشش نانو رس که با اعداد 4 (حاوی 10 درصد نانو رس )، 5 (حاوی 5 نانو رس) و 6(حاوی 3% نانو رس)نشان داده شده اند، بسته بندی شده بودند نسبت به نمونه ی شاهد(با عدد 3 نشان داده شده است) که در پوشش های پلیمری قرار گرفته بودند، تفاوت معنی داری در سطح 1درصد نشان داد.همچنین آزمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسات میانگین صورت گرفته ،معلوم شد که بین پلیمر شاهد و پوشش های نانو تفاوت معنی داری وجود داشته و این پوششها خواص ارگانولپتیک بهتری از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, نانو کمپوزیت رس, ارگانولپتیک, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045243,
author = {محبوبه رضایی and مرتضوی, سید علی and پورآذرنگ, هاشم and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {نانو کمپوزیت رس،ارگانولپتیک،ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس
%A محبوبه رضایی
%A مرتضوی, سید علی
%A پورآذرنگ, هاشم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2014

[Download]