اولین کنفرانس ملی , 2014-11-20

عنوان : ( شناسایی استراتژیهایی جهت بهینه سازی عملکرد نظان آموزش عالی علوم پزشکی( از طریق پژوهشی در خصوص رضایت دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد ) )

نویسندگان: احمد لطیفیان , هما مولوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی کشور، بیماری های دهان و دندان می باشد، لذا تربیت دندان پزشکانی کارآمد، متعهد و علاقمنداز اولویت های آموزشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی می باشد. توجه به چگونگی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جهت ادراه و انجام خدمات بهداشتی- درمانی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مطالعه این است که با تعیین میزان رضایت مندی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به عملکرد آموزش عالی رشته خود، استراتژی هایی را جهت بهبود نظام آموز ش عالی معرفی نماید. در تمام جوامع، نظام آموزش عالی تامین کننده نیازهای جامعه و دانشجویان در عرصه کسب، اشاعه، تولید دانش و توسعه فناوری است. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی می باشدو ازپرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شد استفاده گردید تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی توسط نرم افزارspss انجام شدکه در این مطالعه نشان دهنده رضایت دانشجویان از عملکرد دانشگاه و آموزش عالی می باشدبنابراین ،استراتژی هایی جهت بهینه سازی در انتهای مقاله آورده شده است.

کلمات کلیدی

, استراتژی, نظام آموزش عالی, رضایت, ارزیابی عملکرد, دانشجویان دندان پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045250,
author = {لطیفیان, احمد and مولوی, هما},
title = {شناسایی استراتژیهایی جهت بهینه سازی عملکرد نظان آموزش عالی علوم پزشکی( از طریق پژوهشی در خصوص رضایت دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد )},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {استراتژی، نظام آموزش عالی، رضایت، ارزیابی عملکرد، دانشجویان دندان پزشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی استراتژیهایی جهت بهینه سازی عملکرد نظان آموزش عالی علوم پزشکی( از طریق پژوهشی در خصوص رضایت دانشجویان دندانپزشکی از عملکرد )
%A لطیفیان, احمد
%A مولوی, هما
%J اولین کنفرانس ملی
%D 2014

[Download]