اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (13-32)

عنوان : ( تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین )

نویسندگان: محمد قربانی , سمیه نقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص­های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل‌های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می­ باشد. برای این منظور با استفاده از داده­های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص­های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می­باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می ­باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می­ شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست­های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست­هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست­هایی برای افزایش بهره­ وری آب و خاک نیز باشد.

کلمات کلیدی

سرکوب مالی؛ صادرات کشاورزی؛ شبکه علی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045262,
author = {قربانی, محمد and نقوی, سمیه},
title = {تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5524},
pages = {13--32},
numpages = {19},
keywords = {سرکوب مالی؛ صادرات کشاورزی؛ شبکه علی بیزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین
%A قربانی, محمد
%A نقوی, سمیه
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]