پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (96-103)

عنوان : ( بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران )

نویسندگان: محمد تیموریان , علی اصغر اسلمی نژاد , محمد مهدی شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صحت پیش بینی ارزش های ارثی در انتخاب ژنومیک تاثیر زیادی در موفقیت این روش انتخاب دارد. تعداد و نوع حیوانات در جمعیت مرجع از عوامل مهم موثر بر صحت پیش بینی ها می باشند. برای جمعیت های کوچک، استفاده و ترکیب اطلاعات ژنوتیپی سایر جمعیت ها نیز افزایش صحت را به دنبال دارد. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر تشکیل جمعیت مرجع در انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران، این جمعیت شبیه سازی و با مدل آماری بیزB، تاثیر تعداد و نوع حیوانات جمعیت مرجع، میزان رابطه با جمعیت تحت انتخاب و وارد کردن اطلاعات سایر جمعیت ها بررسی شد. صحت پیش بینی ها با افزایش تعداد حیوانات نر به طور معنی داری افزایش یافت که این افزایش با افزودن حیوانات ماده نیز به میزان کمتری مشاهده شد. نزدیکی روابط این حیوانات با جمعیت تحت انتخاب تاثیر مثبت بر افزایش صحت پیش بینی ها داشت و ترکیب اطلاعات سایر جمعیت ها صحت را به میزان زیادی بهبود بخشید. در نتیجه می توان برای تشکیل جمعیت مرجع در ایران علاوه بر استفاده از گاوهای ماده در کنار گاوهای نر از اطلاعات سایر کشورها نیز بهره برد.

کلمات کلیدی

, انتخاب ژنومیک, جمعیت مرجع , شبیه سازی, هلشتاین ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045265,
author = {تیموریان, محمد and اسلمی نژاد, علی اصغر and شریعتی, محمد مهدی},
title = {بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {96--103},
numpages = {7},
keywords = {انتخاب ژنومیک، جمعیت مرجع ، شبیه سازی، هلشتاین ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران
%A تیموریان, محمد
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A شریعتی, محمد مهدی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2015

[Download]