ششمین کنفرانس مدیریت دانش , 2014-02-25

عنوان : ( بررسی نقش واسط یادگیری سازمانی بررابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , سید محمد رضا حسینی مقدم , الهام وثوقی , فرزانه سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت دانش در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است. امروزه که عصر دانایی یا دانش به آن اطلا‌ق می‌شود، توسعه فناوری ارتباطات و اطلا‌عات، بطور اعم جامعه بشری و بطور خاص، جامعه صنعتی و سازمان های تجاری، صنعتی و یا خدماتی را در وضعیتی قرار داده که برای ادامه حیات خود باید در فکر ابزارهای نوینی باشند زیرا فقط سرمایه مادی، عامل مزیت رقابتی نیست. از طرفی فناوری ارتباطات واطلا‌عات انبوهی از اطلا‌عات و داده‌های گوناگون را در پیش روی سازمان ها قرار داده که بکارگرفتن، بهره برداری و اداره آن خود مسئله و مقوله جدیدی را پیش پای آن ها قرارداده، به همین دلیل است که"مدیریت دانش " جای ویژه ای را در ادبیات مدیریت بازنموده و در سطح دنیا بعنوان ابزار مهم و ضروری برای بقا و حفظ توان و مزیت رقابتی ترویج می‌شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیرمدیریت دانش بر نوآوری شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ با نقش واسط یادگیری سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان نیشابور می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 25 شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی از عدم تایید نقش میانجی یادگیری سازمانی دررابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی است. اما رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری سازمانی مورد تایید قرارگرفت. همچنین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معناداری ندارند.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, یادگیری سازمانی, نوآوری سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045268,
author = {پورسلیمی, مجتبی and سید محمد رضا حسینی مقدم and الهام وثوقی and فرزانه سلیمانی},
title = {بررسی نقش واسط یادگیری سازمانی بررابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان نیشابور)},
booktitle = {ششمین کنفرانس مدیریت دانش},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط یادگیری سازمانی بررابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان نیشابور)
%A پورسلیمی, مجتبی
%A سید محمد رضا حسینی مقدم
%A الهام وثوقی
%A فرزانه سلیمانی
%J ششمین کنفرانس مدیریت دانش
%D 2014

[Download]