پژوهش در اکو سیستمهای زراعی, دوره (1), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (59-70)

عنوان : ( ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , قدریه محمودی , فرزین عبدالهی , حمیدرضا حسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سری­های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط ردیفی زنیان و لوبیا بر تنوع، تراکم، زیست توده و شاخص­های اکولوژیکی تنوع علف­های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. تیمارها شامل هشت نسبت­ کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا شامل 0:100، 25:75، 50:50، 75:25، 100:0، 100:50، 25:100، 50:100 بود. نمونه­ برداری از جمعیت علف­های هرز در سه مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی نسبی برای گونه­ های سلمه­ تره، دانارک و تلخه مشاهده شد. بیشترین شاخص تنوع شانون- وینر در مرحله اول نمونه­ برداری در کشت خالص لوبیا (02/1) به دست آمد و کمترین میزان در مرحله سوم نمونه­ برداری و در نسبت کشت مخلوط 100 % زنیان + 50 % لوبیا (45/0) محاسبه شد. بیشترین تراکم (103 بوته در متر مربع) و وزن خشک علف­های هرز (29/71 گرم در متر مربع) در کشت خالص لوبیا مشاهده شد و تیمارهای مختلف کشت مخلوط سبب کاهش این صفات در هر سه مرحله نمونه ­برداری شدند. کشت مخلوط با افزایش تنوع، موجب کاهش تعداد، وزن خشک و شاخص­های اکولوژیکی تنوع علف­های هرز گردید. به طور کلی، بهترین نتایج در الگوی 100 % زنیان +50 % لوبیا مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, فراوانی‌ نسبی؛ کشت مخلوط ردیفی؛ شاخص شانون, وینر؛ وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045273,
author = {خرم دل, سرور and محمودی, قدریه and فرزین عبدالهی and حمیدرضا حسن زاده},
title = {ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)},
journal = {پژوهش در اکو سیستمهای زراعی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {3},
month = {October},
issn = {2382-9923},
pages = {59--70},
numpages = {11},
keywords = {فراوانی‌ نسبی؛ کشت مخلوط ردیفی؛ شاخص شانون- وینر؛ وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)
%A خرم دل, سرور
%A محمودی, قدریه
%A فرزین عبدالهی
%A حمیدرضا حسن زاده
%J پژوهش در اکو سیستمهای زراعی
%@ 2382-9923
%D 2014

[Download]