آموزش مهندسی ایران, دوره (16), شماره (63), سال (2015-9) , صفحات (119-139)

عنوان : ( اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , آمنه سیلانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهندسان صنعت خودروسازی بود که با تکیه بر طراحی آموزشی کل نگر و کاربست مدل چهارمولفه ای(4C/ID) در شرکت ایران خودرو خراسان انجام گرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. نمونه آماری عبارت بود از 40 نفر از مهندسان شرکت ایران خودرو خراسان که در دوره استاندارد سازی ایستگاه های کاری شرکت کرده بودند، که به شیوه نمونه گیری در دسترس، یک گروه متشکل از 20 نفر از مهندسان به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر دیگر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش مدل پاتریک انتخاب و با توجه محدویتهای زمانی و اجرایی دوسطح اول این مدل(واکنش و یادگیری) استفاده شد ابزارهای پژوهش شامل دو پرسش نامه جهت سنجش رضایت از دوره، نگرش نسبت به دوره و یک آزمون پیشرفت تحصیلی بود. نتایج نشان داد که بکارگیری رویکرد کل نگر براساس مدل چهارمولفه ای در آموزش های صنعت خودروسازی باعث اثربخشی دوره های آموزشی (p>0/01) می شود. درخصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در دوره طراحی شده براساس مدل چهارمولفه ای(4C/ID)رضایت مندی بهتر (p=0/01) و همچنین نگرش مثبت تری (p=0/02) را نسبت به دوره آموزشی مذکور داشتند. اما در خصوص مولفه یادگیری تفاوت معناداری میان دو گروه حاصل نشد .

کلمات کلیدی

, آموزش صنعتی, ‌ طراحی آموزشی کل نگر, ‌ آموزش مهندسان, ‌ شایستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045296,
author = {کرمی, مرتضی and سیلانه, آمنه},
title = {اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی},
journal = {آموزش مهندسی ایران},
year = {2015},
volume = {16},
number = {63},
month = {September},
issn = {1607-2316},
pages = {119--139},
numpages = {20},
keywords = {آموزش صنعتی،‌ طراحی آموزشی کل نگر،‌ آموزش مهندسان،‌ شایستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای در بهبود واکنش و یادگیری کارکنان صنعت خودروسازی
%A کرمی, مرتضی
%A سیلانه, آمنه
%J آموزش مهندسی ایران
%@ 1607-2316
%D 2015

[Download]