زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان, دوره (12), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (265-286)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعه موردی زنان شهر بوشهر )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , ابوالقاسم شهریاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت سیاسی از نشانه‌های دموکراسی و توسعه و مشروعیت سیاسی در جوامع مختلف است. هر اندازه میزان مشارکت در جامعه افزایش یابد، مشروعیت نظام سیاسی هم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل نیز، تلاش نظام سیاسی ایران در جهت افزایش هرچه بیشتر میزان مشارکت سیاسی مردم است. از آنجاکه نیمی از زیست جهان ایرانی متشکل از زنان است، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی آنان می‌تواند فهم ما از علل و چگونگی مشارکت سیاسی را مشخص سازد و راهکارهای بهبود مشارکت زنان را نمایان کند. هدف از این تحقیق، که به روش پیمایش صورت گرفته است، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در شهر بوشهر است. حجم نمونه 350 نفر بوده که به روش خوشه‌ای (مناطق شهری) و تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که کیفیت مشارکت زنان بوشهری از نوع توده‌ای یا تماشاگرانه است. معادلۀ حاصل از رگرسیون، متغیر آگاهی سیاسی را دارای بیشترین تأثیر بر افزایش مشارکت سیاسی زنان نشان داده و پس‌ از آن، متغیرهای مذهبی‌بودن، تحصیلات، احساس بی‌قدرتی، طبقۀ اجتماعی، احساس اثربخشی سیاسی و عضویت در انجمن‌ها بیشترین اثر را بر مشارکت سیاسی زنان دارند که در این میان متغیر بی‌قدرتی سیاسی اثر منفی بر مشارکت سیاسی دارد.

کلمات کلیدی

بوشهر؛ زنان؛ مشارکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045305,
author = {اطهری, سیدحسین and شهریاری, ابوالقاسم},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعه موردی زنان شهر بوشهر},
journal = {زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0135},
pages = {265--286},
numpages = {21},
keywords = {بوشهر؛ زنان؛ مشارکت سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعه موردی زنان شهر بوشهر
%A اطهری, سیدحسین
%A شهریاری, ابوالقاسم
%J زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان
%@ ****-0135
%D 2014

[Download]