علوم حدیث, دوره (19), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (29-52)

عنوان : ( جستاری در باب منابع داده های تاریخی کتاب الکافی )

نویسندگان: اسماعیل اثباتی , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیخ کلینی برای تالیف کتاب کافی از منابع و مکتوبات پیش از خود استفاده کرده و طریقی به آن کتابها داشته است اما مطالب برخی از این منابع هم با واسطه کتابهای نسلهای بعد به دست شیخ کلینی رسیده است. در این نوشتار به معرفی برخی از منابع تاریخی مورد استفاده شیخ کلینی می‌پردازیم. شیخ کلینی از کتاب سلیم بن قیس، کتابهای جابر بن یزید جعفی، ابان بن تغلب، ابومحمد جعفری، ابواسحاق احمری نهاوندی، اخبار السید اسحاق بن محمد نخعی، کتاب المبتدا و المبعث و المغازی و الوفاه و السقیفه و الرده اثر ابان بن عثمان، کتابهای جعفر بن محمد کوفی، ابراهیم بن محمد ثقفی، سلمه بن خطاب، نصر بن مزاحم منقری، هشام بن محمد بن سائب کلبی، محمد بن سنان، حسین بن حسن حسینی، اخبار القائم(عج) علان کلینی و منابع دیگر استفاده کرده است و کتابهای تاریخی نسل های بعد از شیخ کلینی مانند الارشاد شیخ مفید، کمال‌الدین و تمام النعمه شیخ صدوق، کفایه الاثرخزاز قمی، الغیبه شیخ طوسی، و غیبت نعمانی وامدار شیخ کلینی هستند و بسیاری از مطالب خود را از کتاب کافی نقل کرده‌اند.

کلمات کلیدی

, کتابخانه کلینی , منابع الکافی , منابع تاریخی الکافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045311,
author = {اثباتی, اسماعیل and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {جستاری در باب منابع داده های تاریخی کتاب الکافی},
journal = {علوم حدیث},
year = {2014},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {1561-0098},
pages = {29--52},
numpages = {23},
keywords = {کتابخانه کلینی ، منابع الکافی ، منابع تاریخی الکافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری در باب منابع داده های تاریخی کتاب الکافی
%A اثباتی, اسماعیل
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2014

[Download]