اولین کنفرانس علوم وتنوع زیستی گیاهی ایران , 2002-09-10

عنوان : ( مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی )

نویسندگان: دریه امیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Cirsium یکی از جنس های خانواده کاسنی Asteraceaeاست.

کلمات کلیدی

, Cirsium, سیستماتیک, تاکسونومی عددی, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045312,
author = {امیری مقدم, دریه},
title = {مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی},
booktitle = {اولین کنفرانس علوم وتنوع زیستی گیاهی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Cirsium-سیستماتیک-تاکسونومی عددی-خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های مورفولوژی و تاکسونومی عددی
%A امیری مقدم, دریه
%J اولین کنفرانس علوم وتنوع زیستی گیاهی ایران
%D 2002

[Download]