دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (4), شماره (15), سال (2015-12) , صفحات (37-56)

عنوان : ( یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی )

نویسندگان: رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این نوشتار، یکپارچه سازی مفاهیم حسابداری بخش عمومی به عنوان یک پیکره واحد و حتی هماهنگ با بخش خصوصی جهت مدل سازی انواع الگوهای با اهمیتِ گزارشگری مالی در بخش عمومی می باشد.در این راستا، ابتدا دیدگاه های مفسر سودمندیِ گزارشگری مالی مورد بحث قرار می گیرد و دیدگاه مطلوب حسابداری بخش عمومی واکاوی می گردد. سپس مفاهیم پیش نیازِ مدل سازی، مرور می شود. در نهایت، نوشتار حاضر با بکارگیری تحلیل قیاسی – مفهومی، "مدل آمریکایی، مدل بین المللی، مدل ایرانی قبل تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی و مدل ایرانی بعد تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی"را به صورت بصری ارایه می دهد. استنباط های این نوشتار، می تواند ضمن ساده سازی یادگیری و آموزش مفاهیم حسابداری بخش عمومی، واکاوی یکپارچه مزایا و محدودیت های الگوهای گزارشگری مالی را به ویژه در شرایطی که تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومیِ ایران در سال های اولیه تولد خود بسر می برد، تقویت نماید.

کلمات کلیدی

, بخش عمومی, گزارشگری مالی, مدل, حسابداری دولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045313,
author = {حصارزاده, رضا},
title = {یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی},
journal = {دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت},
year = {2015},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {2322-5785},
pages = {37--56},
numpages = {19},
keywords = {بخش عمومی، گزارشگری مالی، مدل، حسابداری دولتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی
%A حصارزاده, رضا
%J دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
%@ 2322-5785
%D 2015

[Download]