دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-09-21

عنوان : ( بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند )

نویسندگان: مریم دشتی جوشقان , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , اصغر خوشنودیزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک در آب آبیاری بر عمکرد و صفات کیفی چغندر قند تحقیقی در سال 1392 بر روی رقم منوژرم SPSI004 چغندر قند انجام شد. طرح آزمایشی یه صورت بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. شش ترکیب تیماری شامل مصرف اسید هیومیک در دو سطح 2/5 و 5 لیتر در هکتار و در سه مرحله رشدی: مصرف فقط در 8 برگی، مصرف در 8 برگی + 16 برگی و مصرف در 8 برگی + 16 برگی + 30 برگی به همراه تیمار شاهد (عدم مصرف کود) تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. در این آزمایش عملکرد و صفات کیفی نظیر عملکرد ریشه، مقدار درصد قند، مقدار سدیم، پتاسیم ونیتروژن مضره، ضریب قلیائیت، درصد قند ملاس، درصد قند قابل استحصال و ضریب استحصال شکر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد مصرف اسید هیومیک تأثیر معنی داری بر عملکرد ریشه، مقدار درصد قند، درصد قند ملاس، درصد قند قابل استحصال و پتاسیم بر جای گذاشت. مصرف پنج لیتر در هکتار اسید هیومیک در هر سه مرحله رشدی با مقدار 053 /44تن در هکتار بیشترین عمکرد ریشه و تیمار شاهد با 36/5 تن در هکتار کمترین عمکرد ریشه را داشت. نتایج مقایسه میانگین مشخص کرد که بیشترین و کمتری درصد قند، درصد قند قابل استحصال و ضریب استحصال شکر به ترتیب با مصرف 2/5 لیتر در هکتار اسید هیومیک در دو مرحله رشدی و عدم مصرف اسید هیومیک (شاهد) حاصل گردید. این در حالی بود که بیشترین و کمترین مقادیر صفات نامطلوبی نظیر نیتروژن مضره، میزان پتاسیم و درصد قند ملاس به ترتیب در تیمار شاهد و مصرف 2/5 لیتر در هکتار اسید هیومیک در دو مرحله رشدی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, چغندرقند, اسید هیومیک, صفات کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045316,
author = {دشتی جوشقان, مریم and رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چغندرقند، اسید هیومیک، صفات کیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند
%A دشتی جوشقان, مریم
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]