همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت )

نویسندگان: سمانه رهبان , قربانعلی رسام , علیرضا دادخواه , اصغر خوشنودیزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین بهترین ژنوتیپ و مناسب ترین تاریخ کاشت آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در مزرعه آموزشی مجتمع آموزش عالی شیروان به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تاریخ های کاشت 18 بهمن، 27 اسفند و 23 فروردین به عنوان سطوح فاکتور اصلی و 3 رقم گچساران، بیله سوار و کیمیا به عنوان سطوح فاکنور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تمام صفات به غیر ازصفت های ارتفاع بوته و تعداد غلاف خالی تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. بین ژنوتیپ های مختلف از نظر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین غلاف از سطح زمین، تعداد غلاف در بوته و وزن صد دانه اختلاف معنی داری وجود داشت. ولی در مورد تعداد شاخه فرعی، تعداد کل غلاف، تعداد غلاف های پر و غلاف های خالی از لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت و ژنوتیپ ها در مورد صفت های عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعدا غلاف پر، تعداد غلاف خالی و تعداد دانه در غلاف اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپ و تاریخ کاشت نشان داد که با تاخیر در کاشت، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در هر سه ژنوتیپ کاهش یافت. در تاریخ کاشت اول رقمهای گچساران و کیمیا از نظر عملکرد و تعداد غلاف پر در بوته مقدار بالاتری نسبت به رقم بیله سوار داشتند. در تاریخ کاشت دوم رقم گچساران و در تاریخ کاشت سوم رقم کیمیا و بیله سوار بیشترین عملکرد دانه و بیشترین تعداد غلاف پر در بوته را داشتند.

کلمات کلیدی

, عملکرد, اجزای عملکرد, عدس, تاریخ کاشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045317,
author = {رهبان, سمانه and رسام, قربانعلی and دادخواه, علیرضا and خوشنودیزدی, اصغر},
title = {بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد، اجزای عملکرد، عدس، تاریخ کاشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت
%A رهبان, سمانه
%A رسام, قربانعلی
%A دادخواه, علیرضا
%A خوشنودیزدی, اصغر
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]