شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان )

نویسندگان: دریه امیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانه گرده 8 گونه از 10 گونه سرده Cirsium دراستان های خراسان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی SEMمورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, تیره کاسنی, گرده شناسی, خراسان, Cirsium
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045326,
author = {امیری مقدم, دریه},
title = {مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تیره کاسنی-گرده شناسی-خراسان-Cirsium},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان
%A امیری مقدم, دریه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]