بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع )

نویسندگان: وحید خلیق , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — با توجه به رشد فزاینده استفاده از واحدهای فتوولتاییک در شبکه توزیع و مشارکت آنها در تأمین بار سیستم، افزایش ولتاژ محلی ناشی از تزریق زیاد انرژی فتوولتاییک مشکلاتی را سبب میشود. عدم توجه به این موضوع باعث به هم خوردن پروفیل ولتاژ مشترکین و نقض قیود امنیتی ولتاژ میشود. در این مقاله از خودرو برقی به عنوان یک منبع تغذیه برای تصحیح پروفیل ولتاژ استفاده شده است. به این منظور برنامه- ریزی بهینه شارژ خودروی برقی به گونهای صورت گرفته است که هزینه تبادل انرژی بین خودرو برقی و شبکه در حداقل خود قرار گیرد. روش مورد بررسی قرار گرفته است و IEEE مذکور بر روی شبکه تست 123 نتایج نشان میدهند که روش مورد استفاده در این مقاله به خوبی می - تواند افزایش ولتاژ ناشی از حضور منابع فتوولتاییک را برطرف سازد.

کلمات کلیدی

واحد فتوولتاییک؛ خودرو برقی ؛ برنامه ریزی شارژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045329,
author = {خلیق, وحید and قاضی, رضا},
title = {برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واحد فتوولتاییک؛ خودرو برقی ؛ برنامه ریزی شارژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی شارژ خودروهای برقی به منظور برطرف کردن افزایش ولتاژ ناشی از حضور واحد فتوولتاییک در شبکه توزیع
%A خلیق, وحید
%A قاضی, رضا
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]