بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک )

نویسندگان: مهدی علومی بایگی , رضا قاضی , حامد حیدری دوست آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — این مقاله کاربردی از سیستم کنترل پیش بین در مبدل ماتریسی مستقیم را ارائه می کند. سیستم کنترل، ترکیبی از قیود مختلف جریان بار، افزایش ضریب توان دریافتی از شبکه و THD شامل کاهش کاهش ولتاژ مد مشترک را در تعیین استراتژی کلیدزنی در مبدل ماتریسی مستقیم مورد ارزیابی قرار خواهد داد. بدین منظور سیستم کنترل پیش بین بر مبنای مدل فضای حالت ارائه می شود که با پیش بینی مقادیر جریان بار، توان راکتیو شبکه و ولتاژ مد مشترک، برای تمامی حالات کلیدزنی توابع هزینه ای بر اساس قیود معرفی شده را کمینه کرده و مطلوب ترین حالت کلیدزنی را برای گام زمانی بعدی به سوئیچ ها ارسال خواهد کرد. نشان داده خواهد شد که، ایده کنترل مبدل ماتریسی با ساختار کنترل پیش بین و توابع هزینه ای با وزن هایی منطقی، منجربه کاهش دامنه ولتاژ مد مشترک تا حدود 46 % درصد شده و این درحالی است که ضرب جریان نیز 3.5 % است، لذا این ساختار بسیار مناسب THD توان 95 % و برای بهره برداری از انواع موتورهای متصل به شبکه می باشد. کنترلر ارائه شده علاوه بر دقت بالا در مقایسه با دیگر ساختارهای کنترل پیش بین، از جنبه های سرعت عملکرد و عدم پیچیده بودن محاسبات نیز بسیار مطلوب است.

کلمات کلیدی

واژه های کلیدی — اغتشاش هارمونیکی کلی؛ سیستم کنترل پیش بین ؛ ضریب توان ؛ مبدل ماتر یسی مستق م ی؛ مدل فضا ی حالت ؛ ولتاژ مد مشترک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045330,
author = {علومی بایگی, مهدی and قاضی, رضا and حیدری دوست آباد, حامد},
title = {طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی — اغتشاش هارمونیکی کلی؛ سیستم کنترل پیش بین ؛ ضریب توان ؛ مبدل ماتر یسی مستق م ی؛ مدل فضا ی حالت ؛ ولتاژ مد مشترک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک
%A علومی بایگی, مهدی
%A قاضی, رضا
%A حیدری دوست آباد, حامد
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]