بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری )

نویسندگان: حامد حیدری دوست آباد , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده — در مقاله پی شرو برای بهبود عملکرد توربنی های سرعت به (DVR) ثابت متصل به شبکه ، استفاده از ترمیم کننده دینامیکی ولتاژ عنوان جبرانساز سری ولتاژ پیشنهاد شده است. پا د یاری سرعت توربین بادی در مقابله با افزا یش شتاب در مواجهه با کبود ولتاژ قابلیت عبور از ولتاژ پایین نام د یه می شود. با توجه به عملکرد توربین در شرایط مختلف بسا یر حائز اهم یت بوده ز ر یا DVR خطا مقدار ولتاژ تزر یقی توسط افزایش بیش از حد ولتاژ نز ی عملکرد سیستم را تحت تأثر ی قرار می دهد. در با تزر یق مقدار مناسب ولتاژ از شتاب گ ر یی DVR ، شرایط خطای ولتاژ بیش از حد توربین بادی جلوگر یی می کند. به منظور بررسی نحوه تأثر ی سیستم کنترل در بهبود قابلیت پا د یار ماندن پس از وقوع خطا ی ولتاژ، با سیستم پیشنهادی، مقایسه شده است. سیستم پیشنهادی PI سیستم کنترل در این مقاله بر اساس منطق فازی می باشد که توابع عضویت آن با استفاده از الگور ت یم تجمع ذرات به ن یه گشته تا مطلوب ترین پاسخ در مقابله با خطا حاصل گردد. همان طور که مشاهده خواهد شد، با استفاده از سیستم کنترل به PI فازی پیشنهادی زمان بحرانی رفع خطا در مقا یسه با سیستم کنترل طور چشمگر یی بهبود می یابد . برای به ن یه سازی عملکرد سیستم کنترل فازی، توابع عضو یت با در نظر گرفتن تابع هز ن هی ای بر اساس خطا ی سرعت بهبود ا یفته است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی — الگور ت یم تجمع ذرات, پا د یاری سرعت, ترم م ی د ن یامیکی ولتاژ, توربین باد ی سرعت ثابت, زمان بحران ی رفع خطا ی ولتاژ, قابلیت عبور از ولتاژ پایین , کنترل ف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045331,
author = {حیدری دوست آباد, حامد and قاضی, رضا},
title = {وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی — الگور ت یم تجمع ذرات- پا د یاری سرعت- ترم م ی د ن یامیکی ولتاژ- توربین باد ی سرعت ثابت- زمان بحران ی رفع خطا ی ولتاژ- قابلیت عبور از ولتاژ پایین - کنترل فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری
%A حیدری دوست آباد, حامد
%A قاضی, رضا
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]