چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی , 2014-05-08

عنوان : ( دیگر خواهی، به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد )

نویسندگان: محمد ساجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : شرایط امروز جهانی و وجود زیربناهای مستحکم فکری و مذهبی در این کشور، و از سویی سرمایه های عظیم انسانی، لزوم بازنگری، نقادی و تحلیل عمیق علوم انسانی بر اساس مبانی دینی را طلب می کند. در این مقاله با تحلیل محتویی مبانی اقتصاد غربی نشان داده می شود که زیربنای اصلی آن اقتصاد بر پایه خودخواهی بنا گذاشته شده است؛ به نحوی که همه ساختار و شالوده نظام اقتصاد غرب چه از نوع لیبرال و چه سوسیال و چه انواع دیگر، متأثر از این نوع نگاه می باشد. امّا این زیربنای غیر اخلاقی موجب ایجاد ساختمانی متزلزل، ناسازگار، و منحرف شده است، که در طول تاریخ حیات خود آثار شومی چه در بعد دنیا و و چه در بعد آخرت، به جا گذاشته است. این مقاله با تعریف دیدگاه دیگری بنام "دیگر خواهی" مبنای جدیدی برای اقتصاد اسلامی پایه ریزی نموده و نشان می دهد که علاوه بر اخلاقی بودن و سازگاری با اندیشه اسلامی، نسبت به اقتصاد غربی کاراتر می باشد. همچنین نشان داده خواهد شد موفقیت های اقتصاد غرب در برخی بخشهای آن نیز ناشی از وجود "دیگر خواهی" در جنبه هایی از آن نظام اقتصادی، می باشد.

کلمات کلیدی

, اخلاق اقتصادی, اقتصاد اسلامی, مبانی اقتصاد, مبنای خودخواهی, مبنای دیگر خواهی, اندیشه جدید در اقتصاد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045349,
author = {ساجدی, محمد},
title = {دیگر خواهی، به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی},
year = {2014},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {اخلاق اقتصادی، اقتصاد اسلامی، مبانی اقتصاد، مبنای خودخواهی، مبنای دیگر خواهی، اندیشه جدید در اقتصاد،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیگر خواهی، به عنوان مبنای اخلاقی اقتصاد
%A ساجدی, محمد
%J چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
%D 2014

[Download]