فضای جغرافیایی, دوره (14), شماره (47), سال (2014-10) , صفحات (101-125)

عنوان : ( بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , خدیجه بوزرجمهری , مصطفی ایستگلدی , مهدی مودودی ارخودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : امروزه گردشگری به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی دنیا، جایگاه ویژه ای در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است به گونه ایی که قرن بیستم را قرن گردشگری نامیده اند. رشد و توسعه این صنعت در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است. یکی از این ابعاد بسیار مهم بحث تاثیر گردشگری بر روی کیفیت زندگی جامعه میزبان می باشد. که در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده و به همین خاطر درک محدودی از این مقوله وجود دارد. نوشتار حاضر نیز با درک این موضوع سعی در بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان دارد و از این جهت شهر بندرترکمن را به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نموده است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در یک نمونه 375 نفری از ساکنین شهر بندرترکمن صورت گرفته است. فرآیند محاسبات در این مقاله بر اساس روش تحلیل عاملی قرار دارد. به این منظور 48 شاخص در ابعاد مختلف کیفیت زندگی انتخاب شدند که این شاخصها به 4 عامل تقلیل یافته اند و 7/77 درصد واریانس را در بر می گیرند. در بین 4 عامل برتر به ترتیب نسبت تأثیرپذیری، عامل اقتصادی 56/28 درصد، عامل اجتماعی- فرهنگی 44/21 درصد، عامل فیزیکی (مسائل زیست محیطی) 173/15 درصد، عامل فیزیکی (زیرساختها) 59/12 درصد از واریانس را تبیین می کنند.

کلمات کلیدی

, گزدشگزی, کیفیت زندگی, جامعه میزبان, تحلیل عاملی, شهر بندر ترکمن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045350,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and بوزرجمهری, خدیجه and ایستگلدی, مصطفی and مودودی ارخودی, مهدی},
title = {بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {47},
month = {October},
issn = {1735-322X},
pages = {101--125},
numpages = {24},
keywords = {گزدشگزی، کیفیت زندگی، جامعه میزبان، تحلیل عاملی، شهر بندر ترکمن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A ایستگلدی, مصطفی
%A مودودی ارخودی, مهدی
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322X
%D 2014

[Download]