پترولوژی, دوره (5), شماره (19), سال (2014-4) , صفحات (123-138)

عنوان : ( پترولوژی و مطالعه جایگاه تکتونوماگمایی توده های گرانیتوئیدی ماهور، جنوب غرب نهبندان )

نویسندگان: روح اله میری بیدختی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده ماهور در 135 کیلومتری جنوب غرب نهبندان و در بخش مرکزی بلوک لوت واقع شده است. این محدوده شامل: سنگ های آتشفشانی و آذرآواری با سن ائوسن است که توده های نفوذی با ترکیب عمدتاً دیوریتی به صورت استوک و دایک در آن نفوذ کرده اند. بر اساس رده بندی شیمیایی، واحدهای نفوذی منطقه شامل: گابرو دیوریت، دیوریت، مونزودیوریت و تونالیت است. این گرانیتوئیدها کالک آلکالن پتاسیم بالا و با ماهیت متاآلومینوس هستند. پذیرفتاری مغناطیسی (به طور میانگین SI 5-10×1485)، ترکیب کانی شناسی و ویژگی های ژئوشیمیایی نشان می دهد گرانیتوئیدهای ماهور به سری مگنتیت (نوع I) تعلق دارد. غنی شدگی LREE نسبت به HREE و غنی شدگی LILE نسبت به HFSE و همچنین، بی هنجاری Nb، Ta و Ti شواهد مهمی است که نشان می دهد گرانیتوئیدهای ماهور در کمربند ماگمایی پهنه فرورانش تشکیل شده اند. عنصر Eu ناهنجاری منفی نشان می دهد. و مقدار *Eu/Eu از 65/0 تا 88/0 در تغییر است. ناهنجاری منفی Eu شاید به علت حضور کانی پلاژیوکلاز در سنگ منشا ماگما باشد. مطالعات ژئوشیمیایی این پژوهش نشان می دهد که گرانیتوئیدهای ماهور هم خاستگاه بوده و درپهنه فرورانش و در ارتباط با کمان های آتشفشانی کالک آلکالن حاشیه فعال قاره تشکیل شده اند. کانی سازی به شکل افشان و رگه ای در ارتباط با توده های مونزونیت و دیوریت پورفیری است

کلمات کلیدی

, پترولوژی, ژئوشیمی, پهنه فرورانش, ماهور, نهبندان, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045363,
author = {میری بیدختی, روح اله and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد},
title = {پترولوژی و مطالعه جایگاه تکتونوماگمایی توده های گرانیتوئیدی ماهور، جنوب غرب نهبندان},
journal = {پترولوژی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {19},
month = {April},
issn = {2228-5210},
pages = {123--138},
numpages = {15},
keywords = {پترولوژی، ژئوشیمی، پهنه فرورانش، ماهور، نهبندان، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پترولوژی و مطالعه جایگاه تکتونوماگمایی توده های گرانیتوئیدی ماهور، جنوب غرب نهبندان
%A میری بیدختی, روح اله
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2014

[Download]