مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-3) , صفحات (27-52)

عنوان : ( بررسی تفاوت‌های نسلی به لحاظ ارزش‌های خانوادگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه موردی: دهستان کارده - شهرستان مشهد) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سحر احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند نوسازی، جامعه‌ی ما را دست‌خوش تغییر و تحول همه‌جانبه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کرده است. در این میان روستاها نیز مستثنی نبوده و این دوران گذار را تجربه می‌کنند. یکی از عرصه‌هایی که نسل جوان روستایی را به لحاظ ارزشی از نسل‌های قبل متمایز ساخته مربوط به حوزه خانواده است. در این مقاله تلاش شده تا تفاوت بین نسل‌های مختلف از نظر ارزش‌های خانوادگی در نواحی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ای است. که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی از سطح منطقه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری تحقیق 1154 خانوار که با روش کوکران 219 خانوار به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بین نسل‌های مختلف در حوزه ارزش‌های خانوادگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. این تفاوت‌ها در مقولاتی مانند معاشرت دختر و پسر، ملاک انتخاب همسر، خصوصیات یک مرد خوب برای ازدواج، زندگی کردن دو نسل در کنار هم و سن مناسب ازدواج برای دختران به تأیید رسیده است. اما بین عوامل مکانی- فضایی و میزان تفاوت‌های نسلی در حوزه خانواده میان روستاهای مورد مطالعه رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, تفاوت نسلی, ارزش‌های خانوادگی, دهستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045379,
author = {عنابستانی, علی اکبر and احمدزاده, سحر},
title = {بررسی تفاوت‌های نسلی به لحاظ ارزش‌های خانوادگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه موردی: دهستان کارده - شهرستان مشهد)},
journal = {مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2322-3367},
pages = {27--52},
numpages = {25},
keywords = {تفاوت نسلی، ارزش‌های خانوادگی، دهستان کارده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تفاوت‌های نسلی به لحاظ ارزش‌های خانوادگی در سکونت گاه‌های روستایی (نمونه موردی: دهستان کارده - شهرستان مشهد)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A احمدزاده, سحر
%J مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی
%@ 2322-3367
%D 2014

[Download]