دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (24), شماره (119), سال (2014-12) , صفحات (138-146)

عنوان : ( اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر رفتارهای دردی در آزمون های Tail flick و فرمالین در موش صحرایی )

نویسندگان: فاطمه حجی پور , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: ویتامین K2 از مشتقات ویتامین K و محلول در چربی است. این ویتامین به دلیل توانایی عبور از سد خونی- مغزی با مقادیر فراوانی در مغز حضور دارد. سایر مشتقات ویتامین K برای حضور در مغز باید به فرم K2 تبدیل شوند که نشان‌دهنده اهمیت آن در سیستم عصبی است. شواهدی مبنی بر اثرات ضد دردی ویتامین K2 وجود دارد. بررسی اثرات تجویز نخاعی آن بر درد طی آزمون Tail-flick و فرمالین، هدف این مطالعه می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از موش‌های صحرایی نر بالغ ویستار (g250-200) استفاده شد. موش‌ها تحت عمل جراحی جهت تجویز نخاعی (i.t) در چهار گروه هفت تایی (DMSO,i.t) و ویتامین K2 (µl,i.t10/µg20، 10، 2) قرار گرفتند. در هر گروه آستانه درد توسط آزمون Tail-flick و شدت درد شیمیایی با آزمون فرمالین سنجش شد. یافته‌ها: ویتامین K2 در غلظت (µl,i.t10/µg20) به طور معنی‌داری باعث کاهش آستانه درد و بروز پردردی در آزمون Tail-flick شد (01/0< p). اما تجویز نخاعی هر سه غلظت ویتامین K2 منجر به کاهش درد ناشی از تزریق فرمالین در هر دو مرحله آزمون فرمالین گردید (05/0< p). استنتاج: با توجه به یافته های این تحقیق، تجویز نخاعی ویتامین K2 در بیش‌ترین غلظت استفاده شده باعث بروز پردردی طی آزمون Tail flick گردید، ولی در آزمون فرمالین منجر به بروز بی‌دردی شد، با توجه به نقش عمده فیبرهای Aδ در انتقال درد طی آزمون Tail-flick و نقش فعالیت گیرنده‌های NMDA، طی آزمون فرمالین، بررسی مکانیسم‌های دخیل در این اثرات نیازمند تحقیقات بیش تری است.

کلمات کلیدی

, ویتامین K2, درد, تجویز نخاعی, آزمون Tail-flick, آزمون فرمالین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045381,
author = {حجی پور, فاطمه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر رفتارهای دردی در آزمون های Tail flick و فرمالین در موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2014},
volume = {24},
number = {119},
month = {December},
issn = {1735-9260},
pages = {138--146},
numpages = {8},
keywords = {ویتامین K2، درد، تجویز نخاعی، آزمون Tail-flick، آزمون فرمالین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر رفتارهای دردی در آزمون های Tail flick و فرمالین در موش صحرایی
%A حجی پور, فاطمه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2014

[Download]