پژوهشنامه مالیات, شماره (18), سال (2013-7) , صفحات (181-201)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی )

نویسندگان: مهدی مرادی , امین رستمی , رضا تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مالیات از اهم منابع درآمدی دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات از نظر برخی، پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلقی گردد و به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت هایی صورت گیرد، لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (به نمایندگی الزامات قانونی، عدالت در سیستم مالیاتی، اعتماد به دولت، مذهب، اطلاع رسانی و پاسخ گویی به حقوق مودیان) می پردازد. در تحقیق از رگرسیون لجستیک برای تخمین رابطه فرار مالیاتی و متغیرهای مستقل استفاده شده است و پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان الزامات قانونی یا الزامات قانونی کم، و نبود عدالت در سیستم مالیاتی اثر مثبتی بر فرار از پرداخت مالیات دارند. همچنین اعتماد به دولت فرار مالیاتی را کاهش می دهد. با این حال، رابطه معناداری بین مذهب و عدم اطلاع رسانی و پاسخ گویی به حقوق مودیان با فرار مالیاتی مشاهده نشد. سیاست گذاران دولت می توانند از نتایج این تحقیق برای اصلاح فرهنگ مالیاتی، و نیز اصلاح خطی مشی و سیاست های مالیاتی در جهت حداقل کردن فرار مالیاتی استفاده کنند.

کلمات کلیدی

, فرار مالیاتی, فرهنگ, الزامات قانونی, عدالت در سیستم مالیاتی, اعتماد به دولت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045382,
author = {مرادی, مهدی and رستمی, امین and رضا تقی زاده},
title = {بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2013},
number = {18},
month = {July},
issn = {2251-6484},
pages = {181--201},
numpages = {20},
keywords = {فرار مالیاتی، فرهنگ، الزامات قانونی، عدالت در سیستم مالیاتی، اعتماد به دولت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی
%A مرادی, مهدی
%A رستمی, امین
%A رضا تقی زاده
%J پژوهشنامه مالیات
%@ 2251-6484
%D 2013

[Download]