پیشرفت های حسابداری, دوره (4), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (119-149)

عنوان : ( کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی مرادی , سیدجواد حبیب زاده بایگی , مرضیه نجاریان , علی تقوی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین برخی ویژگی های هیات مدیره با عملکرد شرکت است. به منظور انجام تحقیق، 159 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 83 تا 88 جهت آزمون فرضیه ها انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق با استفاده از رگرسیون فازی حاکی از آن است که، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره، تفکیک وظایف، اندازه هیات مدیره، تنوع جنسیت و اهرم رابطه معکوسی با عملکرد دارند. در این تحقیق تغییر در اعضای هیات مدیره، اندازه شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت داشته اند. درتحقیق حاضر بین مالکان نهادی و عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشده است.

کلمات کلیدی

, ویژگی های هیات مدیره, عملکرد, بازده دارایی, رگرسیون فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045385,
author = {مرادی, مهدی and سیدجواد حبیب زاده بایگی and مرضیه نجاریان and علی تقوی مقدم},
title = {کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-9988},
pages = {119--149},
numpages = {30},
keywords = {ویژگی های هیات مدیره، عملکرد، بازده دارایی، رگرسیون فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A مرادی, مهدی
%A سیدجواد حبیب زاده بایگی
%A مرضیه نجاریان
%A علی تقوی مقدم
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2013

[Download]