جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (12), شماره (22), سال (2014-9) , صفحات (31-52)

عنوان : ( بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , محمود عیوضلو , علیرضا جمشیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: مقالۀ حاضر بر اساس نتایج بانک اطلاعاتی مقالات علمی- پژوهشی مجله های جغرافیایی کشور، به بررسی و طبقه بندی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی پرداخته است. روش: جامعۀ آماری شامل ۲۳۸۸ مقالۀ جغرافیایی از ۱۹ مجلۀ علمی پژوهشی کشوراست که طی سال‌های ۱۳۲۷-۱۳۸۷ به چاپ رسیده است. موضوع بندی مقاله ها، بر اساس فهرست سرفصل های دروس تمامی مقاطع تحصیلی رشتۀ جغرافیا انجام گرفته است و ورود اطلاعات به رایانه و پردازش آن‌ها، در پایگاه داده ها به وسیلۀ زبان برنامه نویسی Visual C# ذخیره شده است، همچنین برای قابلیت جستجوی مقالات از نرم افزار Microsoft Access استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: این بررسی نشان داد که 5/45 درصد مقالات جغرافیایی در سال های ۸۲-۸۷ نوشته شده و ۵۷ درصد آن‌ها در حوزۀ مطالعات جغرافیای انسانی بوده است که از آن میان، ۳۰ درصد در زمینۀ موضوعات مختلف جغرافیای روستایی تألیف شده است. نتیجه‌گیری : مهم‌ترین عامل افزایش مقالات در سال های اخیر، از نظر ۸۸ تن از استادان جغرافیا«کسب امتیاز برای ارتقا به مرتبۀ علمی بالاتر» بوده است.

کلمات کلیدی

, مجلات علمی پژوهشی, بانک اطلاعاتی, مقالات جغرافیایی, مقالات جغرافیای روستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045386,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and محمود عیوضلو and علیرضا جمشیدی},
title = {بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2014},
volume = {12},
number = {22},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {31--52},
numpages = {21},
keywords = {مجلات علمی پژوهشی، بانک اطلاعاتی، مقالات جغرافیایی، مقالات جغرافیای روستایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A محمود عیوضلو
%A علیرضا جمشیدی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2014

[Download]