اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (20), شماره (6), سال (2014-1) , صفحات (157-180)

عنوان : ( بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , اعظم قزل باش , محمد دانش نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیا ن امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است . انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن ب ر رشد اقتصادی محسوس است . در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد 1978 پرداخته شده - اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن ، طی دوره زمانی 2008 است. برای این منظور از آزمونهای ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم - جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد . اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد . از طرفی ، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد . همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, مصرف انرژی, رابطه علّیت, آسه آن, مدل تصحیح خطای برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045389,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and قزل باش, اعظم and محمد دانش نیا},
title = {بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2014},
volume = {20},
number = {6},
month = {January},
issn = {2251-7790},
pages = {157--180},
numpages = {23},
keywords = {رشد اقتصادی، مصرف انرژی، رابطه علّیت، آسه آن، مدل تصحیح خطای برداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A قزل باش, اعظم
%A محمد دانش نیا
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2014

[Download]